Yoomiyyuu Haqaa fi Ummatatu Injifata! (Ibsa ABO Irraa Kenname)

0
226

Yoomiyyuu Haqaa fi Ummatatu Injifata!

(Ibsa ABO Irraa Kenname)

(SBO/VOL – Waxabajjii 01,2018) Biyya sirni cunqursaa keessatti diriirfamee humnaan bulfamtu keessatti Sabootni, sab-lammootnii fi ummatootni mirga isaanii kabajsiifatanii bilisummaan jiraatuuf, dimokraasii dhugoomsuu fi haqa argamsiisuuf wareegama ulfaataa kafalan. Qabsoo bilisummaa, haqaa fi dimokraasiif adeemsifamu keessatti ilmaan sabootaa fi ummatootaa addatti ammoo ummtni Oromoo wareega lubbuu fi qaamaa guddaa baasan. Har’as baasaa jiru. Harka diinaa bu’uun hiraar dhala namaaf hin malles irratti raawwatame.

Mootummaan Wayyaanee/EPRDF ilmaan ummatootaa hedduu akeeka kiyya deggeruu dhabdan kan jedhuun kumootaan mana hidhaa “jaanama lafa irraa” tahuun beekamu keessatti gidirsuun beekama. Gidiraa mana hidhaa keessatti irra gahaa tureenis kan qaamaan miidhaman, qalbiin hubamanii fi lubbuun dabarte hedduu dha. Hidhamtoota miidhaan suukanneessaa fi gaddisiisaan irra geessifame keessaa wayyabni ilmaan Oromoo akka tahanis beekamaa dha. Dhibbaan kan lakkaawamu qaama hir’uu ta’e. Dararama suukanneessaaf kumaan kan lakkaawamutu saaxilame.

Ummatni Oromoo fi qabsaawotni Oromoo addatti ammoo Qeerroon Bilisummaa hidhaa fi ajjeechaan boodatti hin deebisne, falmaa seenaa Impaayera Itophiyaa keessatti mul’atee hin beekne adeemsisuun mootummaa abbaa irree Wayyaanee/TPLF hundee dhaa raasee hidhamtoota akka gadi dhiisu dirqisiisuu irraa har’a ilmaan Oromoo fi kanneen biraa illee akka gadhiisu taasisuu irratti argama. Kanaaf Qeerroon Bilisummaa, qabsaawotnii fi
ummatni Oromoo galata guddaa qaban.

Amma gaaffiin fuula duratti hidhaan sirnaa alaa fi gara jabinaan EPRDF gaggeessaa bahe itti fufa moo kanaan dhaabbata? isa jedhuu dha. Ammallee mana hidhaatti kan hafan jiru. Isaan kunis gadi lakkifamuu qaban. Kanneen seeraan ala nama dararaa bahan seeraan gafatamuu qaban. Kanneen nama ajjeesaa bahanii fi ajjeesaa jiran seeraan gaafatamuu akka qaban ummatni keenya guddisee gaafatuu qaba.

Hidhamtoota yakka homaatuu hin hojjanne haqaa fi dimokraasiif qabsaa’uu isaanii qofaan hidhaa keessatti mankaraaraa turan gadi dhiifamuu isaaniif ABOn gammachuu itti dhaga’ame ibsa. Ummata keenya kana nu dandeessiseefis kabajaa isaa ibsata. Kanneen mana hidhaa bahan, maatii, firoottanii fi jaallan isaaniinis baga gammaddan jedha. Ilmaan Oromoo fi kanneen biroo mana hidhaa keessatti hafanis akka gadi lakkifaman gaafata. Kana waliin kanneen yakkaan alatti waggoota dheeraaf manneen hidhaa Wayyaanee keessatti akka gidirfaman, qaamaa fi qalbiin hubaman taasisuu keessatti qooda qaban murtii seeraaf
dhihaatanii hanga hin gaafatamnetti hidhamtoota hiikuu qofti gahaa akka hin tahiin ABOn hubachiisa.

Qabsaawotni, sabboontotnii fi Qeerroon Bilisummaa, walii gala ummatni Oromoo kan qabsaawaa turanii fi jiran sirna nama nyaataa kana of irraa dabruun bilisummaa fi walabummaa dhugoomsuuf akka tahe ifaa dha. Hanga kun hin dhugoomnee fi sirni abbaa irree karaa irraa hin maqsamnetti hidhaa fi ajjeechaan itti fufa. Kun har’allee karoorfamee itti bobba’muuf akka tahe ragaa qabatamaatu jira. Waan taheef ummatni Oromoo fi qabsaawotni hanga jijjiirraan bu’uuraa mirkaneeffamutti qabsoo itti jiran akka finiinsan ABOn dhaamsa isaa dabarsa.

Gadaan Gadaa Xumura Gabrummaa ti!

Injifannoo Ummata Oromoof!

Adda Bilisummaa Oromoo

Waxabajjii 1, 2018

======================================================

Karoorri Duula Waraanaa fi Ololli Siyaasaa ABO/WBO irratti Qindeeffamaa jiru Qabsoodhaan Fashala.

(SBO/VOL – Waxabajjii 01,2018) Mootummaan wayyaanee/EPRDF/OPDO afaaniin rakkoo biyyattii hundeedhaan furuuf, mormitoota osoo hin taane, morkattoota kiyya waliin haasa’ee biyya kana keessatti nagaa buusuuf hojjedha jechuun media harkaa qabuun guyyuu osoo lallabaa jiruu, karaa biraan ammoo qabsoo bilisummaa Oromoo ABOn durfamu irratti duula waraanaa fi olola siyaasaa bal’aa geggeessuuf karooraan hojjechaa akka jiru qabatamaan bira gahamee jira.

Duula ABO/WBO irratti qindeessamaa jiru kana keessatti gartuun ummata Oromoofan dubbadha ofiin jettu OPDOn har’as akkuma kaleessaa gufuu qabsoo bilisummaa Oromoo ABOn durfamuu ta’uudhaan karoora balaafamaa kana keessatti adda durummaadhaan hiriirtee hojiitti hiikuuf olii gadi jedhaa jirti.

Korri adda durummaa OPDOtiin Godina Booranaa Yaabellootti geggeessamu kun karoora duula waraanaa fi ololaa ABO/WBO irratti mari’achuun hojiitti hiikuu akka ta’e hubatuun danda’ameera.

Akka gabaasa maddeen keenyaatti namootni 42 ol ta’an guyyaa har’aa kora guddaa dha jedhamu OPDO fi harka lafa jalaan qaamota tikaa mootummaa wayyaaneen akkaataa itti ABO/WBO irratti duuluun danda’amu irratti mari’atu kanaaf Yaabelloo seenaniiru. Duulli kun kan jalqabu WBO Zoonii Kibbaa fi sochii fi hojii dhaabaa godina sana irraan hojjetamu irratti kan qiyyaafatee dha.

Namootni 42n Yaabelloo seenan kunniin Godina Booranaa irraa kan ramadaman oggaa ta’u, hojiin isaanii torbanitti yeroo cufa Onoota godinichaa 13 irratti kora/walgahii ummata walitti qabanii taasisu. Korri kunis akkuma olitti ibsame qabsoo bilisummaa Oromoo ABOn durfamu godinicha keessatti deemsisamu irratti xiyyeeffata. Ona Moyyaleetti namoota 10, Ona Miyootti namoota 9, akkasumas Onoota hafan cufa namoota 2 fi 3 itti ramaduun hojii faallaa ABO akka hojjetanii fi ummatas walgahiin akka muddan dirqamni itti laatamee jira.

Kana malees kora Yaabellootti taa’u kana irratti Ona cufa irraa bulchiinsi Onaa, waajjirri OPDO Onaa, waajjirri nageenyaa Onaa fi kkf irratti akka hirmaatan gabaasa SBO dhaqqabe irraa hubachuun danda’ameera. Qaamotni OPDO kora/walgahii kana irraa qooda fudhatan martuu namoota 42n kana waliin kora erga taa’anii booda, akkaataa hojii kan ABO/WBO irratti xiyyeeffatu kanaa waliin qindeeffatu.
Akkuma mata duree irratti ibsame duulli kun duula waraanaa fi ololaa ABO/WBO irratti banuu oggaa ta’u, kunis Godina Booranaa irratti adda durummaan kan geggeessamu akka ta’e beekuun danda’ameera.

Walgahii/kora Yaabelloo kana irratti karoorri hojii irratti mari’atan, dhimmi ijoo fi bu’uuraa akkuma gubbaatti eerame qabsoo bilisummaa Oromoo ABOn dursamuu fi WBO irratti xiyyeeffata.

Akka kanaan karoorri irratti mari’atan WBO galchuu, WBOn yoo galuu dide ammoo ummatni of keessaa (lafa keessaa) baasuu, yoo kun ta’uu baate ammoo ummatni mootummaa waliin ta’ee WBO irratti duula waraanaa geggeessamu keessatti hirmaatee qooda isaa laachuun dirqama ta’uu dha.

Ajandaan ykn karoorri mootummaa wayyaanee/OPDO kun hojii irra ooluu fi dhiisuu isaa namootni Ona Ona irraa filataman kunniin torban torbaniin Onoota Godinichaa cufa irratti gamaaggama kan geggeessan ta’uunis barameera.
Adeemsi mootummaa wayyaanee/OPDO kun duula waraanaa fi olola siyaasaa qabsoo bilisummaa Oromoo ABOn dursamuu fi qabsoo hidhannoo WBOn geggeessu qophxeessuu fi if booda deebisuuf ijibbaachuu oggaa ta’u, gama biraan ammoo ummata Oromoo irraa meeshaa hiikkachiisuun harka qullaatti hambisanii harka kennachiisuuf ta’uun ifaa dha.

Adeemsii fi karoorri bittoota Itophiyaa kun imaammata isaanii dhaabbataa kan ummata Oromoo hidhannoo maleeyyii gochuun qabsoo isaatti duuluu kan waggoota hedduu lakkoobsise yoo ta’u, OPDOn afaaniin waa’ee mirga Oromoo lallabaa ooltus akeeka diinaa kana tarkaanfachiisuun Oromoo sirna bittaa gabrummaa Habashaa kan murna wayyaanee/TPLF jalatti qabdee hambsisuuf yakkaa guddaa raawwachaa jirti.

OPDOn ummata Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti hidhamaa fi ajjeesamaa ba’ee fi jiru ittisuu hin dandeenye, har’as osoo dhara lallabduu, harka biraan ammoo duula waraanaa fi olola siyaasaa ummata Oromoo fi qabsoo isaa kan hoogganu ABO irratti banuun badii biraa raawwataa jirti.
Hojiin diinummaa kan ABO/WBO irratti xiyyeeffate mootummaa wayyaanee fi ergamtuu isaa OPDOn WBO Zoonii Kibbaa fi ummata Oromoo Godina Booranaa irratti akeekkatame kun bifuma walfakkaatuun WBO Godina Dhihaa addatti ammoo Godina Qellem Wallaggaa irrattis karoorfamee akka jiru odeessi SBO dhaqqabaa jiru ni hubachiisa.

Ummatni Oromoo kana hubatuudhaan karaa danda’e hundaan ABO/WBO waliin dhaabbatee karoora diinaa fi ergamtoota diinaa OPDO kana fashalsuu qaba. Kun hojii guddaa dammaqinaa fi bilchinaan itti deemamu waan ta’eef, ammarraa of qopheessuun haalaan fardii dha.

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
LikeShow more reactions

Comment

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here