Tag: press

Hidhamuu Dr Maraaraa Gudinaa irrati (Ijoo Dubbii ABO)

Mootummaan Wayyaanee Dr.Mararaa Guddinaa Madaala Seeraa Ittiin Hidhuu Danda’u Homatuu Hin Qabu. (Ijoo Dubbii ABO) (SBO/VOL – MUDDE 01,2016) Mootummaan wayyaanee karaa fedheenuu ta’u ummata Oromoof obsa akka hin qabne irra deddeebi’ee karaa adda addaan …

ofiif Malee ormaaf Loluun Haa Gahu (Ijoo Dubbii ABO)

(Ijoo Dubbii ABO) (SBO/VOL – Waxabajjii 15,2016) Qabsoon walabummaa biyyaa fi bilisummaa ummatootaa argamsiisuuf mootummoota Itiophiyaa sirna loogummaa fi jibbiinsaa tarkaanfachiisan irratti adeemsifamu dhalootaa dhalootatti dabraa har’a gahe. Gaaffileen bara dheeraaf ummatootaan kaafaman, gaaffiin mirga …

IBSAA EJJANNO (CAAYA TOKKUMMAA OROMOO MASRII) IRRA

Duraan duursee nagayaa fi fayyaan Oromoo hunda bakka jiranitti haadhaqabu isiniin jenna. Akkuma beekkamu dhiheenya kana guyyaa 12/3/2016 ayyaanni OMN kan amata 2ffaa sababeefachuudhaan masri magaalaa kaayroo keessatti kabajamuun niyaadatama haata’u malee qaamni hinbeekamne dahoo …

የጭካኔ ግድያና እስራት የወያኔ መንግስትን ከውድቀት ሉታዯግ ኣይችሌም። (የኦነግ መግሇጫ)

ኢትዮጵያን ሲያስተዳድሩ የነበሩ መንግስታትና በኣሁኑ ጊዜ በሃይሌ የወረሳትን ኢምፓዬር እየገዛ ያሇው የወያኔ መንግስት ፖሇቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጥያቄዎችን ከመፍታት ይሌቅ ችግሩ ይበሌጥ እንዲባባስ የሚያዯርጉ በመሆናቸው፡ በሃገሪቷ ውስጥ በግሌጽ እየታየ ሊሇው ችግር መሰረት ስር-ነቀሌ መፍትሄ ከማስገኘት ይሌቅ …
}