Rakkoo wolii qunnamti saalaa dafanii xumuuru.

0
361

Haarka fuune oromiyaa specialized hospital keenya
Rakkoo wolii qunnamti saalaa dafanii xumuuru erga xumuure booda ka’u dhabuu maalidha altokko tokko inummaa bira gahe laafu maali rakkoo isaa???

 Rakkoon walqunnamtii saalaa dafanii Xumuruu takkahu (Premature Ejaculation):> Jachuun hormaanni qaama saala dhiiraa yeroo qaama saal Duburtii osoo hinseenin takkaahu seene daqiiqaa tokko ol turuu yoo hindandeenye premature Ejaculation Ja’ama.
 Kana Bakka lamatti qoodu dandeenya 1.Primary Ejaculation: kuni yeroo walqunnamtiin duraa godhamu umama.
2. Secondary Ejaculation: kuni ammo yeroo walqunnamtii duraa godhamu rakkina hinqabu garuu yeroo kan lammaffaa godhamuuf yaalamu ka’uu dadhabuu takkaahu eega ka’e booda turuu dadhabuudha.

= Ka’umsi isaa (cause):> Osoo Umriin hin gahin wallqunnamtii saalaa eegalu
= Walqunnamtiin saalaa suusii namatti ta’u
= Qaama ofii irraa gammachuu dhabu
= Gad’aantummaan namatti dhaga’amu(Depression)
= Family isaatii wajjiin Hariiroo nagayaa qabaachu dhabu
= Sossodaachuu fi Yaaddoo (Anxiety and Stress)
= Akkasumattii Rakkina gama fayya kan akka Sadarkaa Hormone walqixxaachuu dhabu
= Rakkina Chemicals kan brain keenya keessattu arkamu kan akka neurotransmitter
=Infection xannacha prostate gubbatti umamu……kkf

 Furmaata:>
1. Pelvic floor exercises:> kana jachuun qaama keenya gama duuydaatiin eega ciisne booda miila keenya gama jilbaatiin oldeebisne qaama keenya gama Duugdaa osoo lafaa ol hinkaasne mudhii teenya olkaasne lafatti gadbeesu, daqiiqaa 10_15 guyyarraa si’a Sadi irra daddeebianii hoojachuudha. 2. Start Stop technique:> kana jachuun yeroo walqunnamtiin saalaa godhamu jiddu jidduun dhaabuudha. 3.Squeez technique :> kana jachuu yeroo walqunnamtiin saalaa yeroo godhamu qaamaa saalaa kan dhiiraa gama dhuma san gad dhiibanii second 30 miif qabudha. 4. Condoma fayyadamu:> kun maaliif barbaachise qaamni saala dhiiraa akkamalee sensitive dha saniifu condomiin fadhii humnaa olii kan qaama saalaa dhiiraatii dhagahamu nixiqqeeysa . 5. Dhumaratti Medication takkaahuu Dawaa mana yaalaa Deemanii fudhachuudhaan Dhibee kanarraa laaftumatti fayyuun nidanda’ama.
Galtoomaa @Habibi ( Physician )
All rights Reserved

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here