(IJOO DUBBII ABO)

0
238

Mootummaan wayyaanee/TPLF/EPRDF gaaffii Oromoof furmaata karaa nagaa kennuuf yo fedha qabaate tarkaanfii gara kanatti fidu qaama dhimmi ilaalu waliin, bakka malutti ifatti hojjechuun agarsiisuu dha malee, afaaniin waa’ee nagaa lallabaa hojii diigumsaa hojjechuun waliif faallaa dha.

(IJOO DUBBII ABO)

(SBO/VOL – Caamsaa 25,2018) Qabsoo bilisummaa Oromoo kallachummaa ABOn waggoottan 27n darbaniif geggeessameen, addatti ammoo falmaalee fi warraaqsi ummataa waggootii 3n, 4n darbanii as adeemsisame sirna cunqursaa fi abbaa irrummaa mootummaa wayyaanee hundee irraa raasee kufaatii sirnichaa jalaan kan ga’e ta’uun hundaaf ifaa dha.

Mootummaa abbaa irree fi sirna cunqursaa wayyaanee/TPLF/EPRDF bakka inni har’a jiruun gahuu keessatti, bifaa fi haala polotikaa har’a Impaayera Itophiyaa keessaa mul’atu argamsiisuu keessatti eenyuun iyyuu caalaatti adda durummaan qooda qabsoo olaanaa kan kenne ABO – Qeerroo Bilisummaa Oromoo fi ummata bal’aa Oromoo, darbee ammoo diddaa naannolee kaan keessatti mul’ateen ta’uunis ni beekama.

Wayyaanee/TPLF/EPRDF qabsoo bilisummaa Oromoo fi warraaqsa ummata Oromoon, akkasumas sochii ummatootni biyyattii biroon taasisaniin osoo hin jaallatin dhiibamee jijjiiramoota kabeebsoo tokko tokko akka fudhatu dirqisiiseera. Kabeebsaan kun garuu gaaffii ummata Oromoo fi gaaffilee fakkaatoo jiraniif deebii hin ta’u.

Har’a mootummichi guyyuu waan Itophiyaa keessatti nagaa buusuu fi dhaabotni/mormitootni hundi biyyattii keessatti karaa nagaan akka hojjetan kan jedhu dubbata. Angawootni sirnichaa, dhaabotni lukkeelee ta’an, dabballootnii fi medialeen mootummichaan to’ataman martuu weedduun isaanii Itophiyaa keessatti jijjiiramni mul’ateera, kana booda dhaabotni jiran kanneen ilaalcha adda addaa qabanis haala uumametti gargaaramuun mootummaa waliin rakkoo jiru hiikkatanii karaa nagaan qabsaa’uu danda’u, har’a karaa nagaan biyyattii keessatti hojjechuun osoo danda’amuu dhimmi hidhannoon qabsa’aniif hin jiru, mootummaanis kanaaf waamicha godheera jechuun wal harkaa fuudhanii hafarsuun waan qabatamaan lafa irratti hin mul’atneen afanfajjii uumuuf lallabaa oolan.

Qabsoo bilisummaa Oromoo kan ilaaluun duulli isaanii kallattiin ABO irratti xiyyeeffatee deemaa jira. Mootummaan wayyaanee gaaffii polotikaa Oromoof furmaata siyaasaa karaa nagaan kennuu diduun humna afaan qawween ukkaamsuu filachuu irraa ABOn qabsoo finiinsuu fi sochii karaa hidhannoo filate. Karaa nagaan dadhabamu, qawween falmachuun mirga hundaa ti. Haala kana kan uumes ABO osoo hin taane, mootummaa wayyaanee/EPRDF. Har’a sirnichi qabsoo bilisummaa Oromoon marsameera. Kana moggaatti dhiisee ykn akka tokkotti wayyeesssee bira darbuun tasumaa hin danda’amu.

Mootummaan wayyaanee ifatti bakka qaamni sadaffaan jirutti taa’ee gaaffii Oromoof deebii malu kennuuf ABO waliin nan haasawa kan jedhu ejjennaa isaa waan beeksise hin qabu.
Mootummaan wayyaanee dhuguma ABO waliin haasawee rakkoo biyya sanaa, addatti ammoo gaaffii Oromoo hiikuu yo barbaade haasaa afaanii irra darbee gadi bu’ee lafa irratti waan qabatamaa fi gara sanatti nama geessu raawwatuu malee, harka lafa jalaan dhaabicha irratti shira geggeessuun furmaata hin fidu. Mootummichi garuu hojii farrummaa kanaaf dursa kennee jira.

Mootummaan wayyaanee/TPLF/EPRDF dhugaan ABO waliin haasawee rakkoo jiru furuuf yo fedha qabaate, hoggana dhaabaa dhiisee, maanguddootaa fi namoota tokko tokko hawaasa keessaa filatee waan miseensota WBO ummata keessatti dirqama dhaabaa ba’ataa jiranitti ergatuun ababbaluuf yaaluuf hin qabu. Qawwee keessan lafa kaa’aa, karaa nagaa qabsaa’uu dandeessan, waliin haasofna, hidhannoon waldura dhaabbachuun amma booda hin barbaachisu jechuun WBO ummata keessatti dirqama qabsoo irra jirutti maanguddoota ergatuun ABO fi qabsoo Oromoo irratti shira xaxu itti fufuu mootummichaa agarsiisa. Hojiin diinummaa kun ammoo gocha qaamota tikaa wayyaanee ta’uun ni hubatama.

Mootummaan wayyaanee/TPLF/EPRDF yo dhuguma ABO waliin haasawee rakkoo jiru furuu barbaade hoggana ABO waliin malee, waan miseensota WBOtti maanguddoota ergatuuf hin qabu. Waraanni Bilisummaa Oromoo dhaaba isa hogganuu fi qajeelchu kan qabu gofla ABO ti. Kana ammoo mootummaan wayyaanee wallaalee osoo hin taane, ta’e jedhee afanfajjii uumuuf uumuuf tattaafatuu isaa agarsiisa. Kanaafi kan ABOn mootummaa wayyaanee ija shakkiin ilaaluuf. Aadaa fi amalli mootummaa wayyaanee/TPLF/EPRDFis kanuma agarsiisa.

Kanas ta’e sana mootummaan wayyaanee taphaa fi shira isa hin baasne dhiisee, yoo dhuguma rakkoo biyya sanaa furuu barbaade, addatti ammoo gaaffii ummata Oromoo karaa nagaan deebii itti kennuuf yo murannoo isaa qabaate dhibdee jiru furuuf furmaata rakkoo Impaayera Itophiyaa jedhee kan ABOn dhiheenya ummatoota Itophiyaa fi hawaasa addunyaaf ifa godhe fudhachuun hojiitti hiikuu dha.

Rakkoo siyaasaa Impaayera Itoophiyaa hudhee qabeef furmaatni, rakkoo jiru sodaan alatti ifatti irratti mari’atuu fi lola labsame kaasuun gaaffii ummata Oromoof guduunfaa itti gochuun mootummaa Itoophiyaa irraa kan eegamu tahuu gadi jabeessee hubachiiseera ABOn ejjennaa isaa Ebla 04,2018 ifa godheen.

Addi Bilisummaa Oromoo gaaffii Mirgaa ummata Oromoo jaarraa tokkoo fi walakkaa lakkaawaa jiruu fi sirna gabrummaa irratti diriiree dararaa ulfaataa fi suukanneessaa irraan gahaa jiru irratti qabsaawuu fi mirga hiree murteeffatnaa isaa mirkaneessuuf dhaaba qabsoo irra turee fi jiru tahuun hundaaf ifaa dha.

Rakkoon siyaasaa Impaayera Itoophiyaa mariin furmaata akka argatuuf tattaafatni ABOn taasise baroota dheeraan lakkaa’ama. Daandiin filatamaan kun mootummoota Itoophiyaa humnatti amanan biratti waan hin aadeffatamneef garuu fudhatama akka hin argatin yoona gahe ABOn ejjennaa isaa kana keessatti hubachiiseera.

Addi Bilisummaa Oromoo rakkoo siyaasaa jiru nagaan xumuruuf ammayyuu qophii tahuus beeksisa. Hasaawaan ABO fi Mootummaa Itophiyaa gidduu bakka gareen sadaffaa jirutti fi haal-duree tokko malee taasifamuuf taattafatamaa ture karaa mootummaa Itoophiyaa fedhii dhabinnaa irraa fashaalaa bahe akka itti fufus mootummaa Itoophiyaa EPRDFn durfamuuf waamicha isaa dhiheesseera.

Mootummaan Wayyaanee/EPRDF gama isaan kan irraa eegamu akka guutus gadi jabeessee gaafate.
Kana waan ta’eef, mootummaan wayyaanee/EPRDF rakkoo jiruuf furmaata hundee ta’a jechuun kan ABOn dhiheesse ifatti fudhatee hojiitti hiikuuf hojjechuu malee afaaniin waan nagaa haasawaa fi lafa irrattis hojii shiraa tarkaanfachiisuun furmaata hin ta’u. Nagaa fi guddina yaadamus argamsiisuu hin danda’u.

Injifannoo Ummata Oromoof!

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here