(Ijoo Dubbii ABO)

0
29

Waxabajjii 01,2017) Guyyaa gabroomfataan TPLF aangoo Itophiyaa itti dhuunfate guyyaa kiyya jedhee waliin kabajuu diduun ummata Oromoo, sirna kana of irraa darbuuf qabsoo isaatti cichuu agarsiisa.

(Ijoo Dubbii ABO)

Mootummaan wayyaanee TPLF Caamsaa 28 ykn ‘Ginboot 20’ baanu, guyyaa itti mootummaa Dargii aangoo irraa darbee ummatootaaf bilisummaa, dimokraasii fi walqixxummaa mul’isee dha jechuun wagga waggaan dibbee akka dhaanuu fi kanaanis akka ololu hunda jalaa dhokataa miti.

Gartuun kun maqaa Caamsaa 28 tii kanaan nagada siyaasaa geggeessaa waggaa 26 xumuree 27ffaa qabatee jira. Wayyaanee/TPLF waggaa 26 har’aa wayta masaraa Minilik dhuunfatee aangoo isaa labsatu waadaan ummatootaaf hin seenin hin turre; beela bal’eessuun, nagaa buusuun, dimokraasii argamsiisuun, walqixxummaa ummatootaa mirkaneessuun, bilisummaa argamsiisuu fi biyyattiin lamuu gara lolaatti hin seentuun kakuu kijibaa murni kun seene keessaa hanga tokko.

Murni TPLF/EPRDF waadaa kana ummatootaaf seenullee, tokkoon isaaniituu dhugoomanii hojiitti hiikamuun lafa irratti hin mul’atne. Tarrisa waadaa olitti murna kanaan seenaman har’a impaayera Itophiyaa keessatti madda rakkinootaa ta’anii ummatootaa fi biyyattii hammacaa jiraachuu addunyaatu argaa jira.

Rakkoon polotikaa, cunqursaa fi saaminsi hammaatuun, dhiittaan mirgoota dhala namaa fi dimokraasii, ukkaamsaan preesii, beelli babal’atuun, hoji dhablummaan heddummaatuun rakkina ulfaataa ta’ee, diddaan ummatootaa, qabsoon bilisummaa fi dimokraasii akka babal’atu taasisee jira.

Kana irraa itti fufiinsi jireenya mootummichaayyuu gaaffii jala galee wayta jiru kanatti, har’allee maqaa ‘Ginboot 20’n qabsoo ummatootaa of duuba deebisuu fi deggersaa fi mararfannoo argachuuf wixxifannaan godhamaa turee fi jiru milkii hin argamsiisne.

Caamsaan 28 ykn ‘Ginboot 20’n wayyaanee ummata Oromoofis ta’e ummatoota cunqurfamoo biyyattiif waan argamsiiseef hin qabu. Guyyaa kana irraa bu’aa kan argatan wayyaanota TPLF/EPRDF fi kanneen sirna kanatti rarra’anii dantaa mataa isaanii guuttatan qofa. Kana irraa ti ‘Ginboot 20’n wayyaanee ummatoota biratti fudhatamaa fi simannaa kan dhabe.

Ummatni Oromoo guyyaa murni wayyaanee/TPLF/EPRDF humna afaan qawween itti kooraa aangootti ba’e Caamsaa 28 ykn ‘Ginboot 20’ garee kanaan guyyaa kiyya jedhee fudhatee hin beeku. Guyyaa wayyaaneen bilisummaa naa fide, mirga kiyya tiksee fi biyya koo irratti kabajaa naa laatee dha jedhee eebbisee ba’ee waliin Caamsaa 28 sirnichi itti aangoo qabate waliin dhiichisee hin beeku.

Wayyaanee/TPLF gartuu saamichaaf itti dhufe, murna gabrummaa lammataa hammaataa ta’e isatti fide, mirga isaa sarbee, namummaa isaa xiqqeessee, ajjechaa, hidhaa, baqaa fi saamicha qabeenyaa irratti geggeessuuf dhufe ta’uutti waan hubatee fi kanas hojiin arge waan ta’eef, jalqabuma irraa ummatni Oromoo wayyaanee hin simanne; mormii fi dura dhaabbannoon isa qeebale.

Wayyaanee of irraa darbuuf, biyyaa fi bilisummaa isaa gonfatuuf akkuma sirnoota darbanii mootummaa wayyaanee irratti qabsoo fi fincila jabeesse malee, akka mootummaatti mootummaa kiyya, kan naaf dhaabbate jedhee waliin jiraatee har’a hin geenye. Hariiroon gidduu isaanii hariiroo lolaa ti.

Kanaafi kan baranas ayyaana wayyaanee guyyaa inni itti kooraa aangootti ol ba’e waggaa 26ffaa isaa Caamsaa 28 ykn ‘Ginboot 20’ jedhee yaammatu waliin taa’ee caasaa sirnichi diriirfate waliin kabajuu kan dideefi.

Mootummaan wayyaanee/TPLF ‘Ginboot 20’ guyyaa itti Masaraa Minilik seenee aangoo itti qabate waggaa 26ffaa tibba kana kabajate fudhatama qabaachisuuf, ummatootni, addatti ammoo ummatni Oromoo akka isa waliin kabajatuu fi guyyicha faarsuuf karaa media to’atnaa isaa jala jiruu fi karaa dabballootaa fi caasaalee isaan guddoo dhama’e. Haa ta’u garuu sabboontotni Oromoo, Qeerroon Bilisummaa Oromoo, caasaaleen dhaabaa jiran marti ummata Oromoo waliin ta’uudhaan hojii boonsaa hojjetaniin guyyaan diinaa kun akka milkii dhabu, darbees akka fashalu taasisaniiru.

Kun kan mul’isu ummatni Oromoo hanga sirni wayyaanee/TPLF dugda isaa irraa bu’utti, hanga bilisummaa fi biyya isaa harkatti galfatutti qabsoo isaa irraa kan hin deebine, haala kam keessattuu cichoominaan kan itti fufu ta’uu agarsiisa.

Addi Bilisummaa Oromoos hireema kanaan ummatni Oromoo hanga sirna kiyyoo gabrummaa wayyaanee of irraa darbee mirga, bilisummaa fi biyya bortaan dhabe deebisatutti, ololootaa fi shiroota qabsoo fi warraaqsa isaa irraa isa danquuf wayyaanee/TPLF/EPRDF adeemsisuuf osoo hin saaxilamne murannoo amma agarsiisaa jiru dachaa taasisatuun akka itti fufu dhaama.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here