Haacaaluu H. Ani saba kiyyaaf hanga wareegama lubbuuttin yaada

0
83

 

Weellisaa Hacaaluu Hundeessaa wantin saba koof hojjedhe xinnoodha jedha

‘Opride Oromo Person of the year’

Opride.com bara 2008 madda odeeffannoo fi xiinxala dhimmoota adda addaa irratti dhiheessuu akkasumas jiruu fi jireenya Oromoo afaan Ingiliziin addunyaan gahu kaayyeffatee gaazexeessaa Mohammad Ademoon Ameerikaa magaalaa Meenisotaa Duluuzitti hundaa’e.

Akka Mohaammad jedhutti erga bara 2010’nii Opride.com waggaa waggaan namootaa fi dhaabbilee Oromootaaf olmaa guddaa oolan, sagalee Oromoo guddisanii dhageessisan, hojii dhuunfaa hojjetaniin Oromoota biroo boonsanii fi namoota kaan onnachiisaniif beekkamtii kenna.

Baranas yeroo saddeettaffaaf barana filannoo taasifameen namoota lama filateera. Mohaammad barri 2017 ummata Oromoof bara haalaan hammaataa ture jedha.

”Yeroo rakkoo fi gadadoo kana keessa ummata Oromoo irratti duulli banamee, kaan ajjeefamee haala biyya sana keessatti mul’atee hin beekneen ummanni kuma 700 ta’an qe’ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaa’aniiru. Yeroo rakkisaa sana keessa namoonni sii jirra, jirra, hin dhumne hin dhumnus jechaa turan namoota baayyee ta’anis sadarkaa duraatti artistii Hacaaluu Hundeessaa Boonsaa filanneerra” jedha.


Akkaataa filannoo marsariitii Opride kanaan beekkamtii ‘Opride Oromo Person of the Year’ kan argatan:

  • Bara 2010 Namoota lama
  • Bara 2011 Rogeeyyii lama
  • Bara 2012 hidhamtoota siyaasaa Oromoo
  • Bara 2013 Toltuu Tufaa, gahee guddina Afaan oromoof taasifteen
  • Bara 2014 barattoota Oromoo, mootummaa mormuu keessatti qooda fudhatanif
  • Bara 2015 wareegamtoota Oromoo, mormii waggoota darbaniin aarsaa kaffalanif
  • Bara 2016 dhaloota qubee, qabsoo ummata Oromoo finiinsan jedhuun filataman.

Mohaammad Hacaaluu yeroo ibsu dargaggeessa kutataa, onnataa fi jajjabee kan waa takka boodatti hin deebine dha jechuun hima. Wanti inni godhe namoota baayyee onnachiisee abdii horuun qeerroon mirga isaaf akka falmu waan kakaaseef oolmaa inni aartiidhaan ummata Oromoof ooleef Opride Oromoo cimaa bara 2017 ittiin jechuu isaa ibseera.

Waltajjiiwwan garaa garaarratti Hacaaluun haasawaan bifa seenaa biyyatti xiInxaluu fi miira namoota hedduu dadammaqsan taasisuun namoota baayyee biratti kabajaa fi fudhatama guddaa argachuu isaas haasaa mooraa baqattoonni bira dhaqee taasise akkasumas marii artistoonni hoggantoota mootummaa naannoo Oromiyaa waliin taasisan irratti haasa’e akka wabiitti ka’uu danda’as jedha.

Obbo lammaa MagarsaaImage copyrightADDISU AREGA
Goodayyaa suuraaObbo lammaa Magarsaa waggaa tokkoofi ji’a muraasa dura ture dura ta’aa DHDUO ta’anii kan filataman

Bara 2017 mirga Oromoof falmuun sagalee ummataa dhagahuu fi dhageessisuun oolmaa guddaa oolan keessaa sadarkaa lammaffatti kan filatamani turan immoo Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa dha.

Obbo Lammaan wanta ummanni waggoota 27’f hawwaa ture dhaaba siyaasaa bulchan fedha ummata Oromoof akka dhaabatu gochuun haala kanaan dura hinturreen jijjiirama fidaniin ‘Opride Oromo Person of the Year’ jedhamuu isaanii Mohaammad dubbata .

”Mirga ummata keenyaaf ni falmanna, nuun kan as nu fide ummata, wayita kakuu galluus ummata keenya tajaajiluuf malee gooftaan biroo Finfinneedhaa akkasan godha akka nuun jedhuuf miti, yeroon sun darbeera, uummanni Oromoo biyya kana keessatti kabaja, aangoo fi bakka isaaf malu argachuu qaba jedhee nama dhaaba san keessatti yeroo duraatiif afaan guuttatee qoma dhiibee nama dubbate dha” jechuun Mohammad kan himu.

Jijjiirama obbo Lammaan hooggansa naannoorra darbee biyya tasgabbeessuu danda’u ijaaranif beekkamtii fi kabaja kennuun barbaachisaa waan ta’eef kabaja kana kennineefis jechuun kan BBC’tti dubbate.

Akkaataa Filannoo?

Filannoon kun deeggartootaafi qorannoo namoota muraasa waliin godhameen namoota ji’a 12 keessatti Oromoof waan toltuu dalaguun sirbee ummata Oromoo boochise, dubbatee qalbii ummataa kanaa booji’e, eenyutu ummata kana onnachiise jedhanii odeeffannoo hawaasarraa erga sassaabanii booda murtee dhumaa akka kennan gaazexeessaa Mohaammad dubbateera.

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here